Polityka prywatności danych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającej dyrektywę 95/46 / WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88) - „RODO” iw związku z przetwarzaniem danych osobowych niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych jest hotel. Możesz skontaktować się z administratorem pod adresem widocznym w Dane kontaktowe na stronie internetowej, na której dokonujesz rezerwacji.

2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych z realizacją rezerwacji, umów zawartych przez administratora, promocją jego usług, a także w celu umożliwienia administratorowi kontaktu z klientami. Przetwarzanie danych w powyższym zakresie opiera się na art. 6 pkt 1 pkt f RODO.

3. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją Twojego żądania rezerwacji.

4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres obowiązywania odpowiedniej umowy z Hotelem, w którym będziesz przebywać.

5. Masz prawo zażądać dostępu do swoich danych od hotelu, a także ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

7. Podanie danych jest dobrowolne.

8. Hotel nie będzie profilował twoich danych na podstawie niniejszej umowy, a także nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji.